Innowacyjna technologia poziomych precyzyjnych przewiertów sterowanych

Powszechne technologie bezwykopowe

Technologie bezwykopowe zdobywają wciąż nowe obszary zastosowania. Spośród ofert maszyn do ich realizacji, mamy na rynku szereg urządzeń do przecisków horyzontalnych, wszelkiego przewiertnice ślimakowe czy urządzenia do mikrotunelingu. Mamy dostęp do bardzo precyzyjnych przeciskarek hydraulicznych czy wiertnic HDD. Można by przypuszczać, że rynek urządzeń do realizacji podziemnych instalacji metodami bezwykopowymi, umożliwia wykonanie wszelkich podziemnych instalacji, a w szczególności w sytuacjach i w miejscach, gdzie technologie tradycyjnego wykopu spowodowałyby utrudnienia dla otoczenia lub byłyby niewykonalne, z uwagi na istniejące warunki zabudowy. Są jednak takie projekty, których wykonanie przy udziale powszechnie znanych i stosowanych maszyn i technologii bezwykopowych jest trudne  lub wręcz niemożliwe do realizacji w całości bezwykopowo. Należą do nich precyzyjne instalacje grawitacyjne, w których kluczowym parametrem jest zachowanie prostoliniowości na całej długości oraz określonego, bardzo precyzyjnego kąta względem poziomu, zwanego spadkiem grawitacyjnym.  Spadek ten jest precyzyjne obliczony przez projektanta sieci. Brak jego zachowania przy budowie uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie całej sieci. Do takich instalacji zaliczamy wszelkie przyłącza kanalizacyjne i retencyjne oraz połączenia kolektorów ściekowych. Szczególnie trudnym do realizacji przypadkiem takich instalacji, gdzie wyraźnie widać ułomność typowych maszyn i technologii bezwykopowych, są instalacje łączące istniejące studnie kanalizacyjne: typowe DN 1000 lub DN 1200 lub inne nietypowe. Takie instalacje można określić jako najtrudniejsze do realizacji i najbardziej wymagające. W takich sytuacjach nie ma mowy o całościowym bezwykopowym wykonaniu kanału, biorąc pod uwagę powszechnie dostępne technologie bezwykopowe. Typowe maszyny, mogące sprostać zadanej precyzji oraz pozwalające na skuteczne pokonywanie przeszkód w gruncie, wymagają komór startowych, większych niż wynosi kubatura typowej studni kanalizacyjnej. Konieczne zatem staje się częściowe rozmontowanie istniejącej infrastruktury: najczęściej samej studni kanalizacyjnej oraz fragmentu sąsiadującego z nią obszaru, którym jest zazwyczaj nawierzchnia drogi lub chodnika.

Wiertnica Grawitacyjna i poziome precyzyjne przewierty sterowane

Do realizacji takich instalacji w pełni bezwykopowo, powstała właśnie Wiertnica Grawitacyjna. Urządzenie to oraz technologia poziomych przewiertów sterowanych, zwana technologią Wierceń Grawitacyjnych, została opracowana właśnie po to, by wszelkie takie instalacje, wykonywać w pełni bezwykopowo, bez konieczności jakichkolwiek ingerencji w istniejącą infrastrukturę, w szczególności drogową.

wiercenie 048
Wiertnica Grawitacyjna w studni DN 1200

Firma MIDO już od ponad dwudziestu lat wstecz, podejmowała się realizacji właśnie takich trudnych przypadków instalacji, korzystając z wszelakiego dostępnego powszechnie sprzętu. Niestety sam sprzęt bywał zawodny, ale przede wszystkim jego ograniczone możliwości, nie pozwalały na prawidłowe wykonanie podjętych projektów. Dlatego już na początku swojej działalności w zakresie budowy instalacji podziemnych, pracownicy do realizacji kolejnych instalacji, opracowali i stosowali opracowaną we własnym zakresie, na początku ułomną i niedoskonałą maszyną, nazwaną Przewiertnicą Kanałową. Lata praktyki i wynikające z niej liczne modyfikacje, pozwoliły na dopracowanie tej technologii do tego stopnia, by bez większych problemów podołać nawet najbardziej wymagającym zadaniom. Powstała Wiertnica Grawitacyjna i technologia Wierceń Grawitacyjnych. Nazwy te związane są z precyzyjnymi, grawitacyjnymi instalacjami kanalizacyjnymi.

wiertnica w studni
Wiertnica Grawitacyjna w studni DN 1200

Niewątpliwą zaletą technologii Wierceń Grawitacyjnych jest możliwość wykonywania instalacji pomiędzy istniejącymi studniami kanalizacyjnymi, bez konieczności demontażu jakichkolwiek elementów znajdujących się w ich otoczeniu. Praca odbywa się wyłącznie pomiędzy studnią startową  a studnią końcową. Na poniższej ilustracji pokazano schematycznie poszczególne etapy budowy podziemnej instalacji przy pomocy Wiertnicy Grawitacyjnej.

przewiert schemat
Etapy budowy instalacji grawitacyjnej pomiędzy studniami

Jedyną uciążliwością dla otoczenia, jest konieczność wyłączenia z ruchu pasów jezdni, w których bezpośrednim obszarze znajdują się te studnie. To bardzo znacząca cecha. W przypadku innych technologii bezwykopowych, wykonanie instalacji grawitacyjnej pomiędzy istniejącymi studniami, wiąże się ze znaczną ingerencją w otoczenie i najczęściej koniecznością wyłączenia z ruchu całej jezdni, biegnącej oraz sąsiadującej z studniami uczestniczącymi w budowie. Kolejną cechą wyróżniającą technologię Wierceń Grawitacyjnych, jest zdolność do pokonywania wszelkich twardych przeszkód, mogących wystąpić w gruncie na trasie przewiertu. Żadna z innych dostępnych technologii nie pozwala tak jak Wiertnica Grawitacyjna, na zachowanie precyzji, prostoliniowości i zadanego spadku grawitacyjnego, w trudnych warunkach gruntowych, gdy podczas wiercenia napotkamy na twarde przeszkody w postaci otoczaków, elementów betonowych czy gruzu. Cechą niezwykle ważną, powiązaną ze zdolnością pokonywania przeszkód podczas wiercenia, jest samo zapewnienie bardzo precyzyjnego spadku grawitacyjnego. Kanalizacje możemy wykonać z dokładnością do 0,2%, co w przypadku innych technologii bezwykopowych, jest nieosiągalne.

Technologia Wierceń Grawitacyjnych - garść zalet

Porównując opracowaną przez MIDO technologię Wierceń Grawitacyjnych do innych, obecnie dostępnych, popularnych, typowych i powszechnie stosowanych technologii bezwykopowych, w dziedzinie horyzontalnych przewiertów sterowanych, zapewniamy sobie:

1. Redukcję kosztów i czasu nawet do 1/4 pierwotnej wartości, w porównaniu do wykonawstwa przy użyciu technologii wykopowych.
Unikamy kosztownych i długotrwałych prac związanych z organizacją budowy, przeprowadzeniem wykopów. Po wykonaniu instalacji musimy odtworzyć stan terenu oraz nawierzchni. Te czynności stanowią o takiej redukcji kosztów w porównaniu do technologii wierceń horyzontalnych przy pomocy Wiertnicy Grawitacyjnej.

2. Redukcję kosztów i czasu do połowy wartości, w porównaniu do innych technologii bezwykopowych.
Zastosowanie innych technologii bezwykopowych wiązałoby się z częściowym demontażem istniejących studni oraz elementów nawierzchni w obszarze tych studni.

3. Brak utrudnień komunikacyjnych spowodowanych wyłączeniem z ruchu ulic i chodników, znajdujących się w bezpośredniej bliskości budowy.

4. Pewność uzyskania zadanego, nawet bardzo precyzyjnego spadku grawitacyjnego budowanej instalacji.

Przykładem na powyżej wymienione cechy i zalety, może być jedna z instalacji wykonana przez firmę MIDO:

banner realizacje

Lub inne wykonane przez MIDO projekty przy zastosowaniu technologii Wierceń Grawitacyjnych:

banner realizacje inne

Warto także przeczytać:

banner porownanie technologii