Zalety technologii Wierceń Grawitacyjnych

Żadna z dotychczas znanych, opracowanych i stosowanych technologii bezwykopowych, nie posiada tak licznych cech i zalet, jak w przypadku naszej technologii instalacji grawitacyjnych. Wiele instalacji podziemnych można wykonać jedynie przy pomocy naszej Wiertnicy Grawitacyjnej.

Zanim szerzej omówimy możliwości i cechy naszego rozwiązania, poniżej przedstawiamy w skrócie najistotniejsze cechy naszej technologii Wierceń Grawitacyjnych:

 • komorą startową jest studnia (nowa lub istniejąca) DN 1000, DN 1200 lub większa.
 • prace mogą być wykonywane z typowych studni kanalizacyjnych, bez konieczności jakiejkolwiek ingerencji w istniejącą zabudowę, nawierzchnię.
 • możliwość realizacji instalacji z typowych studni bez konieczności ingerencji w otaczającą infrastrukturę.
 • maszyna wiertnicza umieszczana jest w studni przez typowy właz DN 600.
 • wykonanie kanału nie wymaga żadnych wykopów, praca rozpoczyna się i kończy w studni.
 • brak konieczności wykonywania komór startowych oraz ich odwodniania
 • możliwość montażu maszyny w studniach o dowolnym, niestandardowym kształcie oraz praca z wykopu przy pomocy mobilnej komory startowej lub/i adapterów
 • możliwość wykonywania prac ze studni startowej o niskiej wytrzymałości mechanicznej
 • możliwość pracy w studni uzbrojonej w elementy ograniczające przestrzeń bez konieczności ich demontażu
 • możliwe jest wykonanie przewiertu na każdej głębokości.
 • technologia pozwala na wykonanie kanału z dokładnością do 2‰ (w zależności od gruntu).
 • wrzeciono wiertnicy może pracować przy samym dnie i pod pokrywą studni.
 • wiercenie możliwe poniżej poziomu wody gruntowej. Dotyczy to całej trasy przewiertu również strefy wokół studni.
 • praca w gruntach o klasach zwiercenia: II, III, IV, V (piaski, żwiry, gliny oraz skały miękkie, średnie: wapienie margliste, glina zwałowa, margle, łupki piaskowe, gruzy, przeszkody betonowe).
 • stosowana technologia nie obniża zagęszczenia gruntu, a wręcz pozwala dogęścić strefę wokół układanej rury.
 • podczas wykonywania robót wiertniczych na czynnych kolektorach, nie ma konieczności blokowania   ścieków.
 • najwyższa skuteczność realizacji instalacji w porównaniu do innych dostępnych technologii

Z czego wynika tak wysoka skuteczność i zdolność przewiercania się w trudnych warunkach gruntowych, także przy występowaniu głazów, gruzu i przeszkód betonowych, bez utraty zadanego kierunku? Rozwiązaniem nad którym pracowaliśmy przez lata i które już od kilku lat stosujemy, jest zastosowanie w naszej Wiertnicy systemu podwójnego napędu. Poniżej omówimy kilka najistotniejszych cech/zalet naszej technologii.

CELNOŚĆ I PRECYZJA

Na poniższej ilustracji prezentujemy schematycznie, jak zbudowane są głowice stosowane do przewiertów pilotażowych, które wykonuje się jako pierwszy etap budowania podziemnej instalacji kanalizacyjnej.

glowice 01
Budowa głowic stosowanych w wierceniach sterowanych poziomych

W większości technologii i maszyn przeznaczonych do wierceń poziomych, np. wiertnice HDD, stosowane są pojedyncze napędy współpracujące z pojedynczymi głowicami wiercącymi. Taka pojedyncza głowica zawiera w sobie jednocześnie elementy skrawające oraz elementy pozycjonujące głowicę. Taka głowica posiada wyłącznie jeden napęd obrotowy realizujący jednocześnie wiercenie w gruncie oraz umożliwiający sterowanie kierunkiem przewiertu. W typowych gruntach, pozbawionych dużych i twardych frakcji, typowa głowica poradzi sobie z realizacją przewiertu, bez utraty zadanego kierunku. Problem pojawi się, gdy podczas wykonywania przewiertu pilotażowego, napotkamy na twardą przeszkodę. Pojedyncza głowica z pojedynczym napędem będzie miała trudność z przewierceniem się przez taką przeszkodę i albo w ogóle nie uda się jej tej przeszkody przewiercić, albo pokona ją utraciwszy zadany kierunek wiercenia. Głowica zawierająca w sobie zarówno elementy odpowiedzialne za wiercenie jak i sterowanie, nie posiada pełnych i skutecznych właściwości wiercących. Schemat takiego działania zilustrowano poniżej.

 

glowica przeszkoda 1
Typowa głowica przewiertowo-sterująca

Efektem zmiany kierunku wiercenia będzie zmiana planowanego i wymaganego spadku grawitacyjnego wykonywanej instalacji, co zazwyczaj wyklucza pozytywny odbiór wykonanej pracy przez zleceniodawcę/inwestora. W skrajnej sytuacji nie uda się pokonać przeszkody.

Rozwiązanie tego problemu jest zastosowanie urządzenia posiadającego napęd podwójny, czyli dwa niezależne napędy głowicy. W naszej technologii Wierceń Grawitacyjnych zastosowaliśmy nasz innowacyjny system podwójnego napędu, w którym jeden napęd jest odpowiedzialny za wiercenie w gruncie, a drugim napędem realizujemy sterowanie kierunkiem przewiertu. Dzięki temu kształt i funkcjonalność głowicy wiercącej mogą być w pełni zorientowane na pokonywanie wszelkich napotkanych przeszkód, co zapewnia pełną skuteczność w pokonywaniu niemal wszystkich przeszkód. Poniższa ilustracja obrazuje schematycznie rozwiązanie podwójnego napędu głowicy.

 

glowica przewiert 2
Głowica przewiertowo-sterująca stosowana w technologii Wierceń Grawitacyjnych

Zastosowanie podwójnego napędu pozwala na pokonywanie niemal wszystkich przeszkód występujących w gruncie, bez ryzyka utraty zadanego kierunku. Możemy mieć pewność, że wykonana instalacja będzie miała zadany i precyzyjny spadek grawitacyjny.

W PEŁNI BEZWYKOPOWO W KAŻDYCH WARUNKACH

Bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, gdy inny potencjalny wykonawca instalacji, po wizji lokalnej na budowie będącej obszarem prac, rezygnuje z podjęcia się budowy. Powodem jest zazwyczaj brak możliwości zainstalowania się z maszynami, z uwagi na ograniczoną ilość miejsca. Wszelkie inne urządzenia bezwykopowe, precyzyjne wiertnice lub przeciskarki, wymagają wykonania dużych komór roboczych, co wiązałoby się z koniecznością wyłączania z ruchu całych ciągów komunikacyjnych. My, do pracy przy udziale naszej technologii wierceń sterowanych, potrzebujemy jedynie samej studni startowej, DN1000, DN 1200 lub DN1500, lub obszaru/komory o wielkości takich studni, by zainstalować nasze urządzenie bezpośrednio w studni lub w komorze, poprzez zastosowanie odpowiedniego adaptera.